Skip to main content

  |  Tel: 013 31 48 66  |   info@containersmaes.be   |    VACATURES!

PRIVACY STATEMENT

 1. ALGEMEEN

Deze Privacy Statement is een initiatief van Yves Maes BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ravenshout Zone 2 2002, 3980 Tessenderlo en met ondernemingsnummer BE 0861.494.216, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Maes Recycling Group BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ravenshout Zone 2 2002, 3980 Tessenderlo en met ondernemingsnummer BE 0668.636.836., vertegenwoordigd door dhr. Yves Maes;

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  ;

Hierna genoemd: “MAES”.

Iedere klant van MAES (hierna “Klant”), d.i. hij of zij die gebruik maakt van de diensten van MAES, al dan niet gebruik makend van de applicaties van MAES - inclusief maar niet beperkt tot de websites ‘www.containersmaes.be’ en ‘www.stallaertrecycling.be’ (hierna ”Websites”) - en iedere bezoeker, zijnde een gebruiker van de Websites (hierna ”Bezoeker”), verstrekt door het gebruik maken van de services van MAES of het bezoeken van de Websites persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht.

MAES streeft ernaar persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de relevante vigerende nationale en internationale wettelijke voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “GDPR”) en wetten ter uitvoering of aanvulling van de GDPR (hierna alle tezamen genoemd “Privacywetgeving”).

De Klant of de Bezoeker verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Privacy Statement, en aanvaardt bijgevolg de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Huidige Privacy Statement (Versie 01.) is vatbaar voor eventuele toekomstige wijzigingen door MAES. De Klant of de Bezoeker zal hiervan in kennis worden gesteld. Het is aan de Klant of de Bezoeker om op regelmatige basis deze Privacy Statement te consulteren.


 1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Yves Maes BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ravenshout Zone 2 2002, 3980 Tessenderlo

en met ondernemingsnummer BE 0861.494.216., vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Maes Recycling Group BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ravenshout Zone 2 2002, 3980 Tessenderlo en met ondernemingsnummer BE 0668.636.836., vertegenwoordigd door dhr. Yves Maes.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 1. Verwerkers

MAES maakt gebruik van een aantal verwerkers die in opdracht van MAES de persoonsgegevens verwerken en die de goede technische werking van de Websites garanderen.

MAES selecteert deze verwerkers op zorgvuldige wijze. Iedere verwerker moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en moet voldoen aan de verplichtingen van de Privacywetgeving.

MAES maakt gebruik van de volgende verwerkers:

  • Verwerkers die statistieken van de Websites verzamelen en/of weergeven;
  • Softwareproviders van de applicaties van MAES;
  • Internet service providers;
  • Verwerkers die reviews en beoordelingen van de Website verzamelen en/of weergeven;
  • Verwerkers die emailmarketing en/of andere communicatiediensten aanbieden;
  • Verwerkers die tevredenheidsenquêtes maken en/of klanten contacteren;
  • Verwerkers waarvan MAES data aankoopt;
  • Verwerkers die logistieke diensten aanbieden;
  • Verwerkers van interne systemen (waaronder boekhoudpakket, etc.) van MAES.

MAES zal het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.


 1. WAAROM WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

MAES verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring aan iedere Klant of Bezoeker aan te bieden, zoals hieronder toegelicht.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Klant of Bezoeker intensiever gebruik maakt van de Websites. De gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van de Websites en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt voor de volgende doeleinden:

  • De Klant toegang verschaffen tot de applicaties van MAES waarmee hij of zij beroep kan doen op de diensten van MAES;
  • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
  • Facturatiedoeleinden;
  • Het versturen van (redelijkerwijs) nuttige en noodzakelijke communicaties, van commerciële of niet-commerciële aard;
  • Het aanbieden van producten en diensten en het verbeteren van aangeleverde producten en diensten;
  • Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van MAES en andere bedrijven;
  • Om studies, testen en statistieken mogelijk te maken en uit te voeren;
  • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
  • Het opvolgen van klachten met betrekking tot de werking van onze Websites;
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettelijke gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Websites worden aangeboden, alsook de bescherming tegen debiteurenrisico.

MAES bewaart en verwerkt de persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Zij kan de persoonsgegevens verwerken in het kader van nieuwe doeleinden, zoals onder meer de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten, voor zover deze verenigbaar zijn met de hierboven omschreven doeleinden.

MAES verwerkt persoonsgegevens op grond van:

  • De uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacy Statement door de Klant of de Bezoeker; en/of
  • Het naleven van wettelijke verplichtingen; en/of
  • De behartiging van het gerechtvaardigd belang van MAES voor zover dit de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de Klant of de Bezoeker niet overstijgt, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van directe marketing, het opvolgen en verbeteren van geleverde producten en diensten, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging; en/of
  • De voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen de Klant of de Bezoeker en MAES.

 

 1. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 1. Via de registratieprocedure

In het kader van het gebruik van de applicaties van MAES kan de aanmaak van een individueel gebruikersprofiel (onder ‘Mijn account’) en de daarbij horende gebruikersregistratie nodig zijn.

Dit houdt in dat MAES alle gegevens verzamelt die nodig zijn voor de dienstverlening, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, en enkele essentiële contactgegevens zoals onder meer adres, email-adres, telefoonnummer, details in verband met de dienstverlening (o.m. afvalstroom, ledigingsfrequentie, type recipiënt, leveringsadres, enz.) en betalingsgegevens. Tijdens het verder uitvoeren van een bestelling/overeenkomst kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verzameld.

De Klant of de Bezoeker beslist steeds zelf over de hoeveelheid informatie die hij of zij vrijgeeft. De Klant of de Bezoeker dient er echter rekening mee te houden dat bepaalde bestellingen of dienstverleningen slechts voltooid of uitgevoerd kunnen worden bij vrijgave van de nodige persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 1. Via diverse technische middelen

De Websites maken gebruik van diverse technische middelen om het gebruik te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Websites te detecteren:

  • Cookies: deze informatie laat toe de Klant en de Bezoeker te herkennen en hen zodoende efficiënt gebruik te laten maken van de websitefuncties;
  • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, het webadres van waaruit de Websites worden bereikt, welke pagina’s daarop bezocht werden, de koppelingen (links) waarop worden geklikt en andere acties die op de Websites worden ondernomen;
  • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software-informatie van dat specifieke toestel en netwerkinformatie;
  • Informatie om statistieken op te maken en analyses uit te voeren;
  • Informatie voor een betere en meer persoonlijke dienstverlening.

 1. Via het gebruik van de diensten van MAES

Bestellingen of dienstverleningen kunnen slechts voltooid of uitgevoerd worden bij vrijgave door de Klant of de Bezoeker van bepaalde essentiële persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

In voorkomend geval worden de nodige persoonsgegevens door MAES verzameld o.m. via telefoon, email, etc.


 1. OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met alle ondernemingen van de MAES-groep en haar partners. De persoonsgegevens worden eveneens gedeeld met de verwerkers zoals bepaald in artikel 2.b. van deze Privacy Statement.

MAES heeft technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en verwerking van de persoonsgegevens te vermijden. De persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven en/of meegedeeld, tenzij:

  • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de Klant of de Bezoeker, onder meer in het kader van directe marketing;
  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling of de dienstverlening;
  • Dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van MAES, bijvoorbeeld in het kader van fraude;
  • Dit noodzakelijk is gelet op een zwaarwegend algemeen belang of indien dit wettelijk verplicht is.


 1. WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE KLANT OF DE BEZOEKER?

De Klant of de Bezoeker kan een aantal rechten betreffende de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens uitoefenen, voor zover hij of zij over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

 1. Recht op inzage

Iedere Klant of Bezoeker die zijn of haar identiteit bewijst, heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens, alsook om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

Iedere Klant of Bezoeker die zijn of haar identiteit bewijst, heeft tevens het recht om inzage te verkrijgen in bepaalde informatie betreffende de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de bewaarperiode van de persoonsgegevens.

 1. Recht op bezwaar

De Klant of Bezoeker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van MAES.

Indien door de Klant of Bezoeker bezwaar gemaakt wordt, staakt MAES de verwerking van die persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de Klant of de Bezoeker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Recht op rectificatie

De Klant of de Bezoeker heeft het recht om rectificatie te vragen van persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn.

 1. Recht op verwijdering

De Klant of de Bezoeker heeft het recht om de verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens te vragen indien en in zoverre:

  • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
  • Er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking voorhanden is; of
  • De Klant of de Bezoeker bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door MAES; of
  • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  • De persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MAES rust.

 1. Recht op beperking van de verwerking

De klant of de Bezoeker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre één van de volgende elementen van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Klant of de Bezoeker gedurende een periode die MAES in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
  • De verwerking van de persoonsgegevens is onrechtmatig en de Klant of de Bezoeker verzet zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om een beperking van het gebruik ervan;
  • MAES heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Klant of de Bezoeker heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • De Klant of de Bezoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van MAES zwaarder wegen dan die van de Klant of de Bezoeker.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog worden opgeslagen door MAES.

 1. Recht op overdraagbaarheid gegevens

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door de Klant of de Bezoeker zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft de Klant of de Bezoeker het recht om deze te verkrijgen van MAES in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm, alsook om deze persoonsgegevens aan een gelijkaardige leverancier over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

De Klant of de Bezoeker kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met MAES via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of kan zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


 1. HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEGEVENS VERWERKT?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is voor de doeleinden omschreven in huidige Privacy Statement of tot de Klant of de Bezoeker de toestemming voor verwerking heeft ingetrokken. In dit geval zal MAES het nodige doen om de verwerking zo snel mogelijk stop te zetten.


 1. DUUR

Huidige Privacy Statement wordt gesloten voor onbepaalde duur.


 1. SCHADE

MAES is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de verwerking van de persoonsgegevens of het gebruik van de Websites, zoals verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen, voor zover het schadeveroorzakend feit niet aan MAES kan worden toegeschreven.


 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze Privacy Statement is enkel het Belgisch recht van toepassing.

De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, Afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Privacy Statement.

 


Locatie hoofdzetel:
Snelwegstraat 7
3980 Tessenderlo

Openingsuren burelen:
maandag tot vrijdag van 08u00 tot 12u00, 12u30 tot 17u00
zaterdag, zon- en feestdagen gesloten
Tel: 013 67 04 20
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

BESTELLEN

Particulieren


Bedrijven


© Containers Maes